Fanpages Theme Design

หน้าตาของ Facebook Fanpage ก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบเพื่อให้เพจไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าตาที่สวยงามน่าอ่าน เราจึงมีบริการรับออกแบบ CI (Corporate Identity) หรืออัตลักษณ์ของเพจ ซึ่งในที่นี้หมายถึงโลโก้ กราฟิกบนเพจ สี และอื่นๆที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเพจคุณ